GDPR

GDPR (EU)In swedish

(In english bellow)


Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, SCA namn, kontaktuppgifter och väsentliga sjukdomar och allergier du vill att arrangörerna vet om. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera er anmälan till Double Wars 2020.


Vi har fått dina uppgifter från det dokument ni fyllt i för er anmälan. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Ett återkallande av ditt samtycke före eller under eventet innebär även att du inte kommer kunna delta på eventet, ordinarie regler för betalning/återbetalning av avgifter associerade med eventet gäller.


Dina uppgifter kommer att sparas i maximalt ett år, de raderas efter att eventet är ekonomiskt redovisat. 


De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Autocratgruppen. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.


Personuppgiftsansvarig är Helena Ericsson, doublewars.reg@gmail.com. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på doublewars.reg@gmail.com. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till SKA Nordmarks styrelse eller tillsynsmyndigheten Datainspektionen.


 

In English


We need to save and use your personal data such as name, SCA name, contact details and important illnesses and allergies that you want the event organizers to know about. The purpose of using your information is to organize Double Wars 2020.


We have collected your information through the forms you have filled out when you registered for the event. We follow the current data protection laws when using your information. In filling out the registration form you have given your approval for us to save and use your personal data. You can at any time take back this approval but doing so before or during the event will mean you cannot attend the event. The regular rules for payment and reimbursement will apply in such a case.


Your personal data will be saved for up to one year and be errased after the event finances have been approved. 


Your information will be used and shared with parts of the Autocrat group. We may also share your information with a third party if we are required to do so by law. We will not share your information with anyone outside of the EU.


Responsible for personal data is Helena Ericsson, doublewars.reg@gmail.com. You can contact us to find out what information we have about you, to have the information corrected or deleted. You can do this by contacting doublewars.reg@gmail.com. If you have complaints about how we use your personal data you can complain to the board of the SKA Nordmark or to Datainspektionen.
Double Wars XXXIII

Sjöröds Lägerområde, Gyllebo 116, 27297 GÄRSNÄS

-


Contact the Webmaster